Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thường thuộc ngữ)
  công khai
  overt hostility
  sự thù địch công khai

  * Các từ tương tự:
  overtake, overtax, overthrew, overthrow, overtime, overtly, overtoil, overtoiled, overtone