Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

glaringly /'gleəriηli/  

  • Phó từ
    [một cách] chói lòa
    [một cách] trừng trừng giận dữ
    [một cách] rành rành