Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tempestuous /tem'pest∫əʊs/  

 • Tính từ
  đầy bão tố; náo động
  a tempestuous sea
  vùng biển đầy bão tố
  a tempestuous political debate
  cuộc tranh luận chính trị náo động

  * Các từ tương tự:
  tempestuously, tempestuousness