Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

blustery /'blʌstri/  

  • Tính từ
    có gió lộng, có gió mạnh
    a blustery day
    một ngày gió lộng