Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tumultuousness /tju:'mʌltjuəsnis/  

  • Danh từ
    tính chất ồn ào, tính chất huyên náo
    sự xôn xao, sự náo động