Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  bận rộn; rối rít
  những chuẩn bị rối rít vào giờ chót
  today was hectic
  hôm nay bận rộn quá

  * Các từ tương tự:
  hectically