Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uproariously /ʌp'rɔ:riəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] om sòm, [một cách] ầm ĩ
    [một cách] rất buồn cười
    uproariously funny
    rất buồn cười, buồn cười đến đứt cả ruột