Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shamelessly /'∫eimlisli/  

  • Phó từ
    [một cách] trơ trẽn, [một cách] vô liêm sỉ