Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  khó chịu, hôi thối, ghê tởm
  a noisome smell
  mùi hôi thối
  a noisome sight
  cảnh ghê tởm

  * Các từ tương tự:
  noisomeness