Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

noisomeness /'nɔisəmnis/  

  • Danh từ
    tính chất độc hại cho sức khoẻ
    mùi hôi thối