Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disgustingly /dis'gʌstiηli/  

  • Phó từ
    [một cách] làm ghê tởm
    (đùa) hết sức, cực kỳ
    be disgustingly successful
    cực kỳ thành công