Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nausea /'nɔ:sjə/  /nɔ:∫ə/

 • Danh từ
  sự buồn nôn
  sự ghê tởm
  thấy cảnh tàn ác đối với súc vật mà ghê tởm

  * Các từ tương tự:
  nauseate, nauseating, nauseatingly