Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disgustedly /dis'gʌstidli/  

  • Phó từ
    [một cách] ghê tởm, [một cách] kinh tởm
    look disgustedly at somebody
    nhìn ai một cách kinh tởm