Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  ghê tởm, kinh tởm
  we were disgusted at the size of the bill
  chúng tôi nhìn thấy số tiền trên hóa đơn mà kinh

  * Các từ tương tự:
  disgustedly