Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (+ for)
  sự không thích, sự không ưa
  she looked at his shabby clothes with distaste
  cô ta nhìn quần áo tồi tàn của chàng với vẻ không thích
  a distaste for town life
  sự không thích cuộc sống thành thị

  * Các từ tương tự:
  distasteful, distastefully, distastefulness