Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dissatisfaction /di,sætis'fæk∫n/  

  • Danh từ
    dissatisfaction with somebody (something); dissatisfaction at doing something
    sự không hài lòng
    her dissatisfaction at his late arrival
    sự không hài lòng của cô nàng khi chàng đến trễ