Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

displeasure /dis'pleʒə[r]/  

  • Danh từ
    sự phật ý, sự bực mình, sự khó chịu