Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

distastefulness /dis'teistfəlnis/  

  • Danh từ
    sự khó chịu