Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

distastefully /dis'teistfəli/  

  • Phó từ
    [một cách] khó chịu