Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disinclination /disinkli'nei∫n/  

  • Danh từ
    (số ít) (+ for)
    sự miễn cưỡng, sự không thích
    a disinclination for work
    sự miễn cưỡng việc làm