Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disobliging /,disə'blaidʒiη/  

 • Tính từ
  không giúp đỡ, làm mếch lòng
  sorry to be so disobliging, but I have no money to lend you
  rất tiếc là không giúp đỡ được anh, nhưng tôi không có tiền cho anh mượn

  * Các từ tương tự:
  disobligingly