Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disobligingly /,disə'blaidʒiηli/  

  • Phó từ
    [một cách] không giúp đỡ được;[một cách] làm mếch lòng