Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uncooperative /,ʌnkəʊ'ɒpərətiv/  

 • Tính từ
  không muốn hợp tác
  uncooperative witnesses
  nhân chứng không muốn hợp tác

  * Các từ tương tự:
  uncooperatively, uncooperativeness