Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tiresomeness /'taiəsəmnis/  

  • Tính từ
    tính chất làm cho mệt mỏi
    tính chất đáng chán