Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ponderously /'pɒndərəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] nặng nề