Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ponderability /'pɔndərə'biliti/  

  • Danh từ
    tính cân được; tính có trọng lượng
    (nghĩa bóng) tính đánh giá được; tính có thể cân nhắc