Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ponderation /pɔndə'reiʃn/  

  • Danh từ
    sự cân
    (nghĩa bóng) sự cân nhắc