Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ponderingly /'pɔndəriɳli/  

  • phó từ
    suy nghĩ, cân nhắc