Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chewing gum /'t∫u:iŋ gʌm/  

  • (cách viết khác gum) kẹo cao su