Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    phải nhai nhiều
    chewy candy
    kẹo phải nhai nhiều