Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

profanely /prə'feinli/  /prəʊ'feinli/

  • Phó từ
    [một cách] báng bổ
    [một cách] xúc phạm