Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

irreligious /,iri'lidʒəs/  

  • Tính từ
    không tín ngưỡng

    * Các từ tương tự:
    irreligiously, irreligiousness