Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

irreligiousness /iri'lidʤəsnis/  

  • Danh từ
    tính không tín ngưỡng; tính không trọng tín ngưỡng