Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

blasphemer /blæs'fi:mə[r]/  

  • Danh từ
    người báng bổ