Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  [mắng] nhiếc; trêu chọc
  họ nhiếc nó là hèn nhát
  Danh từ
  (thường số nhiều)
  lời mắng nhiếc; nhận xét trêu chọc

  * Các từ tương tự:
  taunting, tauntingly