Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tauntingly /'tɔ:ntiŋli/  

  • Phó từ
    [với vẻ] mắng nhiếc, [với vẻ] trêu chọc