Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người hay cười nhạo, người hay giễu