Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sneeringly /'sniəriŋli/  

  • Phó từ
    [một cách] khinh bỉ