Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nụ cười ngờ nghệch; nụ cười tự mãn
  a triumphant smirk
  nụ cười đắc thắng tự mãn
  Động từ
  cười ngờ nghệch, cười với vẻ tự mãn

  * Các từ tương tự:
  smirkingly