Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-rr-)
  kinh tởm, căm ghét
  abhor terrorists
  kinh tởm tụi khủng bố

  * Các từ tương tự:
  abhorrence, abhorrent, abhorrently, abhorrer