Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

abominate /ə'bɒmineit/  /ə,bɒminəbl/

  • Động từ
    ghê tởm, căm ghét
    I abominate fascism
    tôi ghê tởm chế độ phát-xít