Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

detestably /di'testəbli/  

  • Phó từ
    [một cách] đáng ghét