Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  có bàn tay
  two fisted
  có hai bàn tay
  riết róng
  close fisted
  riết róng; bủn xỉn