Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    biết lo xa; tằn tiện

    * Các từ tương tự:
    Provident Society, providential, providentially, providently