Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

providentially /,prɒvi'den∫əli/  

  • Phó từ
    [một cách] đúng lúc