Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

providential /,prɒvi'den∫l/  

 • Tính từ
  đúng lúc
  a providential departure
  sự ra đi đúng lúc

  * Các từ tương tự:
  providentially