Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cautiously /'kɔ:∫əsli/  

  • Phó từ
    [một cách] thận trọng, [một cách] cẩn thận