Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hawk-eyed /hɔ:k'aid/  

  • Tính từ
    có mắt tinh
    theo dõi kỳ, theo dõi sát sao