Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vigilantly /'vidʒiləntli/  

  • Phó từ
    [một cách] cảnh giác