Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vigilante /,vidʒi'lænti/  

  • Danh từ
    (nghĩa xấu)
    đội viên đội dân phòng

    * Các từ tương tự:
    vigilante gang